Hem     Att ta körkort     Teorilektioner     Körlektioner     Privat övningskörning     Intensivutbildning       Om Skolan
Körlektioner | De 16 stegen | Kostnader

De 16 stegenDina körlektioner följer i stort ett etablerat mönster bestående av 16 inlärningssteg. Antalet lektioner per steg varierar och hänsyn tas också till din tidigare eventuella erfarenhet.

Steg 1 - Körställning, manöver- och kontrollorganEfter övning skall eleven kunna:
 • justera förarstol, backspeglar och bilbälte så att eleven får en bra körställning.
 • hitta bilens pedaler, spakar och reglage och känna till hur de fungerar.
 • hålla växelspaken rätt .
 • göra vissa säkerhetskontroller.
 • redogöra för risker i samband med i och urstigning.
 • se till att även passagerare har bilbälte.

  Steg 2 -Igångsättning, krypkörning, stannande och styrning  Efter övning skall eleven kunna:
 • starta bilen, krypköra och sedan stanna bilen mjukt (utan motorstopp).
 • reglera farten med gas/koppling och stanna utan hjälp av bromsen.
 • uppmärksamma övrig trafik och ge tecken vid start.
 • uppmärksamma bakomvarande trafik när eleven stannar.
 • styra bilen med små och stora rattrörelser.
 • styra bilen samtidigt som eleven krypkör.
 • styra bilen i trånga utrymmen.

  Steg 3 - Växlings- och bromsövningar  Efter övning skall eleven kunna:
 • växlarnas olika lägen och när eleven bör växla upp respektive ned.
 • öka farten så att eleven utnyttjar alla växlarna.
 • välja växel i förhållande till hastigheten så att eleven lär sig köra säkert och ekonomiskt.
 • bromsa mjukt och hårt med färdbromsen samt motorbromsa.
 • bromsa från olika hastigheter och stanna vid angivna mål.
 • hantera broms, koppling, växel och gaspedal utan att titta ner när eleven växlar.

  Steg 4 - Manövrering i lutning  Efter övning skall eleven kunna:
 • starta i nedförsbacke.
 • starta i uppförsbacke på tre olika sätt - med hjälp av parkeringsbromsen - med hjälp av bromspedalen - med s k uppfångning.
 • starta och köra ut bakom ett fordon såväl i nedförs- som uppförsbacke.
 • starta motorn med hjälp av lutningen och rätt växel.
 • göra ovanstående manövrer och samtidigt ha full kontroll på övrig trafik.

  Steg 5 - Manövrering vid backning, vändning och parkering  Efter övning skall eleven kunna:
 • inta rätt körställning när eleven ska backa.
 • bedöma bilens längd och bredd samt vändradie.
 • behärska bilen vid backning på plan mark och i lutning.
 • backa rakt, runt gathörn och räta upp efter sväng.
 • vända med hjälp av vägkorsning och återvändsgata.
 • behärska bilen vid olika typer av parkering såväl framåt som bakåt.
 • vilka skyldigheter som gäller vid backning, vändning och parkering.

  Steg 6- Vård av bilen och säkerhetskontroll  Efter övning skall eleven kunna:
 • vilka krav som ställs på bilens beskaffenhet och utrustning.
 • upptäcka eventuella fel och förslitningar som kan äventyra trafiksäkerheten.
 • kontrollera bromsar, hjul, däck, styrinrättning, elsystem och belysning.
 • kontrollera nivån på motoroljan, bromsvätskan, batterivätskan, kylvätskan,
 • styrservovätskan och spolarvätskan samt vid behov kunna fylla på rätt vätska.
 • byta hjul, torkarblad, glödlampor och säkringar.
 • utföra en säkerhetskontroll.

  Steg 7 - Motorik, samordning av tidigare övningar  Efter övning skall eleven kunna:
 • behärska de övningar som eleven arbetat med under steg 1-6.
 • använda reglage och manöverorgan utan att uppmärksamheten försämras.
 • manövrera bilen och samordna uppsikt och teckengivning utan att "vingla".
 • starta i alla tänkbara situationer med full kontroll på omgivande trafik.
 • använda backspeglarna kontinuerligt under körningen.
 • avsöka siktområdet och inta handlingsberedskap/ bromsberedskap i olika situationer.
 • genom berättande körning uppnå bästa tänkbara avsökning under färd.

  Steg 8 - Körning på gator med mindre trafik  Efter övning skall eleven kunna:
 • tillämpa sina grundläggande kunskaper på gator och vägar med ringa trafik.
 • avsöka omgivningen så att eleven bl a upptäcker vägkorsningar, vägmärken och andra trafikanter.
 • anpassa sin hastighet till vägen, sikten, trafiken och till sin egen förmåga att behärska bilen.
 • behärska de grundläggande placeringarna på väg och i vägkorsningar.
 • tillämpa reglerna för möten.
 • redogöra för riskerna vid möte.
 • redogöra för reglerna för väjningsplikt och "fri väg".
 • tillämpa reglerna för företräde åt gående och cyklister.

  Steg 9 - Körning på mindre landväg och passerande av järnvägskorsning (och spårväg)  Efter övning skall eleven kunna:
 • utföra en säkerhetskontroll av bilen och upptäcka eventuella fel.
 • tolka vägmärken och vägmarkeringar.
 • hålla rätt avstånd till framförvarande och ha god uppsikt bakåt genom backspeglarna.
 • anpassa sin hastighet och placering till vägens bredd, väglaget, sikten och övrig trafik.
 • bromsa i olika hastigheter och på olika underlag.
 • köra genom olika slags kurvor med rätt teknik vad gäller bromsning, växling och styrning.
 • planera för oväntade möten i kurvor och backkrön.
 • avläsa trafiken och vara medveten om de risker som kan uppkomma.
 • hur eleven med rätt avsökning lättare kan upptäcka vilda djur vid sidan av vägen.
 • upptäcka, närma sig och passera en järnvägskorsning på ett trafiksäkert sätt.

  Steg 10 - Körning på gator med mer trafik (Placeringar i korsningar - signalreglerade korsningar - cirkulationsplatser - omkörning - stannande och parkering)  Efter övning skall eleven kunna:
 • ha god uppsikt på övrig trafik, såväl framåt, bakåt som åt sidorna.
 • anpassa sin hastighet till övrig trafik, sikten, väglaget mm.
 • öva upp sin förmåga att se och tolka olika vägmärken och vägmarkeringar.
 • rangordna de olika anvisningar som förekommer i trafiken.
 • placera bilen rätt före, i och efter vägkorsningar när eleven ska köra rakt fram och när eleven ska svänga till höger resp vänster.
 • placera bilen rätt före, i och efter en cirkulationsplats med tanke på sin fortsatta färd.
 • tillämpa de olika regler som gäller i vägkorsningar och i cirkulationsplatser och tydligt visa sin avsikt att följa dem, t ex väjningsplikt.
 • visa hänsyn mot oskyddade trafikanter och kunna tillämpa reglerna för passerande av övergångsställe och cykelöverfart.
 • ha ett bra samspel med andra trafikanter och tolka deras tecken, signaler, placering, körsätt och beteende.
 • i god tid visa övriga trafikanter sina avsikter med hjälp av körriktningsvisare och stoppljus.
 • tillämpa reglerna för stannande, parkering och vändning i stadsmiljö.
 • reglerna som gäller vid vägarbete och för väghållningsfordon.
 • visa sig riskmedveten och t ex upptäcka dolda faror.

  Steg 11 - Landsvägskörning (Avståndsbedömning - hastighetsanpassning - höger/vänstersväng - omkörning - vägrenskörning - vändning och parkering)  Efter övning skall eleven kunna:
 • bedöma avstånd och ha förståelse för svårigheten med rätt avståndsbedömning.
 • redogöra för riskerna med att hålla för kort avstånd till andra trafikanter.
 • anpassa hastigheten till vägen, sikten, fordonet och övrig trafik.
 • få upp farten snabbt vid utfarter på större vägar.
 • välja rätt hastighet och placering vid höger- respektive vänstersväng.
 • redogöra för när det är olämpligt att göra en vänstersväng på landsväg.
 • bedöma omkörningssträckans längd i förhållande till hastigheten.
 • redogöra för när omkörning är olämplig eller förbjuden.
 • genomföra riskfria omkörningar i olika hastigheter.
 • reglerna för vägrenskörning och kunna tillämpa dem.
 • var och när det är olämpligt eller förbjudet att vända eller parkera på landsväg.
 • tillämpa de tidigare vändnings- och parkeringsövningarna på ett trafiksäkert sätt i denna miljö.

  Steg 12 - Motorväg och motortrafikled  Efter övning skall eleven kunna:
 • tillämpa de olika regler som gäller för motorväg och motortrafikled.
 • utföra riskfria på- och avfarter.
 • bedöma hastighet och avstånd, bl a till hastighetsbegränsade fordon (t ex släpfordon).
 • hålla rätt avstånd till framförvarande.
 • vända med hjälp av de trafikplatser som finns i anslutning till dessa vägar.

  Steg 13 - Körning i nedsatt sikt (Mörker-dimma-regn- etc)  Efter övning skall eleven kunna:
 • anpassa hastigheten så att eleven kan stanna inom siktsträckan.
 • placera fordonet rätt på vägen.
 • reglerna för rätt fordonsbeslysning.
 • tillämpa rätt ljusteknik vid möten och omkörningar, både när eleven blir omkörd och när eleven själv kör om.
 • välja en plats där eleven kan stanna eller parkera på ett trafiksäkert sätt.
 • handla rätt om eleven tvingas stanna på vägen.
 • redogöra för de risker som det innebär att köra i nedsatt sikt.

  Steg 14 - Körning på halt underlag - Gillingebanan  Efter övning skall eleven kunna:
 • utföra en säkerhetskontroll under vintriga förhållanden.
 • anpassa hastigheten till väglaget, väggreppet, bilens däck och övrig trafik.
 • köra förutseende och hålla stort avstånd till framförvarande.
 • välja rätt placering på vägbanan med tanke på spår och halka.
 • bromsa på rätt sätt för att ta reda på hur halt det är.
 • anpassa hastigheten så att eleven trots halkan kan stanna om ett hinder plötsligt dyker upp.
 • redogöra för skillnaden mellan fram- respektive bakhjulsdrivna bilar i halt väglag.
 • använda vanliga bromsar och låsningsfria bromsar på ett effektivt och säkert sätt.
 • redogöra för riskerna vid halt väglag.

  Steg 15 - Kvalificerad stadskörning  Efter övning skall eleven kunna:
 • tillämpa alla tidigare övningar.
 • köra i tät stadstrafik och självständigt lösa olika uppgifter under körningen, t ex att i god tid planera körningen med tanke på ev hinder, körfält och vägkorsningar.
 • köra riskmedvetet i olika situationer som uppstår i tät stadstrafik.
 • redogöra för de risker som finns i samband med vändning och parkering.
 • uppnå den färdigheten att ett körkortsprov kan bedömas som godkänt, speciellt med tanke på riskmedvetenheten.

  Steg 16 - Kvalificerad landsvägskörning  Efter övning skall eleven kunna:
 • tillämpa alla tidigare övningsmoment.
 • köra självständigt på landsväg i tät trafik.
 • redogöra för de risker som finns i samband med vändning och parkering på en livligt trafikerad landsväg.
 • passera ett vägarbete på ett riskmedvetet sätt.
 • klara av ett eventuellt driftstopp (t ex motorstopp) på landsväg.
 • vidta åtgärder inför de faror och problem som kan uppstå vid landsvägskörning.
 • uppnå den färdigheten att ett körkortsprov kan bedömas som godkänt, speciellt med tanke på riskmedvetenheten.  Kommentarer / Frågor  Inga kommentarer ännu. Vill du bli först? Vi tar bort spam och blockar dig om du spammar.
  Namn:  
  Email:  
  (visas inte)
  Kommentar eller Fråga:  
  Captcha:  
  Skriv de två orden i fältet nedan.  Vi gillar inte spam.
  Vi kommer aldrig spamma dig, visa, eller sälja din email.


  © Copyright 2012 Odenplans Trafikskola. Alla rättigheter reserverade.
 • » Här är vi på Facebook
  Gilla och kommentera!

  Nyheter


  Vi har Riskkurs Ett på alla skolor.


  Vi har även körlektioner på helger!!!

  De flesta av våra lättkörda bilar är Volvo C30!


  Vi har Handledarutbildningen -  Länkar:

  Rembjers Trafikskola, T- Solna Centrum

  Riskutbildning.com
  Riskkurs.se
  Handledarutbildning
  Trafikskola.nu

  Körkortsportalen
  Vägverket
  www.str.se/korkort
  STR
  Gillingebanan
  Länsstyrelsen i Sthlms län
  eXTReMe Tracker

  Lämna ett omdöme om Odenplans Trafikskola, Stockholm

  Hittills har 3575 personer röstat fram genomsnittsbetyget 0,06 (av 5 möjliga) för vår skola.
  Rösta du också!
  Odenplans Trafikskola AB | Karlbergsvägen 18 | T-Odenplan | Tel 08-313 313, 34 22 70 |